Algemene voorwaarden voor Winters Lichtstraten

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Winters Lichtstraten B.V. en op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, die Winters Lichtstraten B.V. sluit. Winters Lichtstraten B.V. zal in deze algemene voorwaarden aangeduid worden als de opdrachtnemer, terwijl de wederpartij zal worden aangeduid als opdrachtgever of klant. 

2. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of diensten van welke aard ook van Winters Lichtstraten B.V. en alle met Winters Lichtstraten B.V. samenwerkende en aan haar gelieerde ondernemingen.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met Winters Lichtstraten B.V. overeengekomen te zijn.

 

Artikel 2 Overeenkomsten

 

1. Winters Lichtstraten B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren

3. Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, met name die op winterslichtstraten.nl zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, typefouten, onjuiste interpretatie van informatie dan wel onjuist gebruik van informatie.

4. Eenzijdige annulering/opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever is niet mogelijk. Alleen met instemming van opdrachtnemer, op de door opdrachtnemer te stellen voorwaarden kan een overeenkomst of bestelling worden geannuleerd.

5. Voor klanten geldt het ontbindingsrecht in geval van “koop op afstand” en in geval van “overeenkomsten buiten de verkoopruimte” (dan binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kosteloos annuleren). Een consumentenovereenkomst kan (onder meer) niet worden ontbonden indien het betreft de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. Indien men toch wil annuleren, dan alleen met instemming van opdrachtnemer, op de door opdrachtnemer te stellen voorwaarden. 

6. Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijke bevestiging, van de opdracht door Winters Lichtstraten B.V. dan wel indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de wederpartij. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de wederpartij van de daadwerkelijke levering, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.

7. Na het versturen van de opdrachtbevestiging gemaakte (aanvullende) afspraken of wijzigingen, evenals afspraken of toezeggingen door het personeel van Winters Lichtstraten B.V., binden haar slechts indien zij schriftelijk door Winters Lichtstraten B.V. zijn bevestigd.

8. Winters Lichtstraten B.V. behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren. Winters Lichtstraten B.V. wordt daardoor niet schadeplichtig.

9. Als de wederpartij gegevens, tekeningen o.i.d. verstrekt mag Winters Lichtstraten B.V. uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. Voor overige fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij offertes en/of orderbevestigingen is Winters Lichtstraten B.V. niet aansprakelijk 

10. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn van 4 weken (28 kalenderdagen) aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 

Artikel 3 Levering, Plaatsing, Afhalen

 

1. De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden aangepast. Het niet behalen van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst

2. De levertijd gaat in vanaf het moment dat de offerte voor akkoord getekend is en ontvangen en de aanbetalingsfactuur is voldaan

3. Indien bezorging door de opdrachtnemer en opdrachtgever is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, het correspondentie adres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Bij het overeengekomen moment van aflevering dient er iemand namens de opdrachtgever aanwezig te zijn en de lossing van de lichtstraat op zich te nemen. De bezorgers van Winters Lichtstraten B.V. nemen niet het lossen van de lichtstraat op zich, tenzij schriftelijk overeengekomen. Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres, of indien er niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen of te lossen zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 4 Overmacht

 

1. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. Onverminderde de overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding.

2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die niet aan Winters Lichtstraten B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere, maar niet uitsluitend, zijn inbegrepen: niet- of niet-tijdige dan wel niet behoorlijke levering aan opdrachtnemer door diens toeleveranciers althans een faillissement daarvan, niet, niet-tijdige, dan wel niet behoorlijke levering door Winters Lichtstraten B.V. als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, personeelsschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van Winters lichtstraten B.V. of diens toeleveranciers, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden en in- en uitvoerbeperkingen.

3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt tevens het voorbereiden van de opstand door opdrachtgever verstaan. Indien de opstand niet aan de meegeleverde technische tekening van Winters Lichtstraten B.V. voldoet behoudt Winters Lichtstraten B.V. het recht om de plaatsing op te schorten en opnieuw te factureren, hetzelfde geldt voor barre weersomstandigheden en te hoge of lage temperaturen of een onveilige werksituatie door slecht voorbereidend werk van de opdrachtgever waardoor veilige plaatsing onmogelijk wordt. 

4. Winters Lichtstraten B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

5. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk, gedeeltelijk en/of, in uitzonderlijke gevallen, in zijn geheel ontbinden. 

 

Artikel 5 Betaling

 

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere valuta overeengekomen tot effectieve betaling waarvan klant alsdan gehouden is. De betalingstermijn is te allen tijde een fatale termijn.

2. Indien een factuur niet binnen 7 dagen na factuurdatum is voldaan, is de wederpartij, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Winters Lichtstraten B.V. aan de wederpartij, direct en volledig opeisbaar. Dit is ook zo als de wederpartij failliet is gegaan, in surseance van betaling verkeert, als beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, als de vennootschap van de wederpartij wordt ontbonden en/of geliquideerd, maar ook als de wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

3. De wederpartij gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de wederpartij er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

4. Indien Winters Lichtstraten B.V. derhalve door het verzuim van de wederpartij, niet zijnde een consument, genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zo ook de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van €250,- 

5. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de wederpartij verplicht op verzoek van Winters Lichtstraten B.V. een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de wederpartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt zij direct in verzuim. Winters Lichtstraten B.V. heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen

6. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op Winters Lichtstraten B.V. te verrekenen met vorderingen van Winters Lichtstraten B.V. op de wederpartij, is uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij verklaart zich er voorts mee bekend dat Winters Lichtstraten B.V. gerechtigd is vorderingen op de wederpartij van haar en haar werkmaatschappijen te verrekenen met vorderingen van de wederpartij op haar en haar werkmaatschappijen, ofschoon de wederpartij en die betreffende werkmaatschappij van de wederpartij niet over en weer elkaar schuldeiser en schuldenaar zijn. 

 

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Winters Lichtstraten B.V.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Winters Lichtstraten B.V. de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Winters Lichtstraten B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

 

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door Winters Lichtstraten B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Winters Lichtstraten B.V., tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe de wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Winters Lichtstraten B.V. verplicht is. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot geleverde en/of te leveren zaken, de tegenprestatie met betrekking tot door Winters Lichtstraten B.V. verrichte en/of te verrichten diensten alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij en vereffening van rekening-courant saldi, met inbegrip van rente en kosten.

2. Indien de wederpartij één of meer van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen niet, niet tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, indien op het vermogen van de wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de wederpartij in verzuim en heeft Winters Lichtstraten B.V. de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht haar verder recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die Winters Lichtstraten B.V. op de wederpartij mocht hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

3. Zolang de eigendom der zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid. Het is de wederpartij toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en/of te verwerken en af te leveren. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Winters Lichtstraten B.V. te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de wederpartij aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen voordat de betalingstermijn verstreken is wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.

4. Winters Lichtstraten B.V., die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door haar geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de wederpartij Winters Lichtstraten B.V. onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door Winters Lichtstraten B.V. zijn voor rekening van de wederpartij.


Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten die Winters Lichtstraten B.V. sluit.

2. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de statutaire vestigingsplaats van Winters Lichtstraten B.V. neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Winters Lichtstraten B.V. mag naar keuze van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.